Vážení a milí čitatelia!

Elektronický časopis „Mobbing - bossing“ je odborný časopis, ktorý bude vychádzať dva razy do roka, bude prinášať aktuálne články týkajúce sa  problematiky pracovnoprávnych vzťahov, medziľudských vzťahov, vzťahovej sociálnoprávnej patológie. Vytvára priestor zvyšovať povedomie o mobbingu a zlepšovať pozitívne postoje k mobbingu u zamestnávateľov, zamestnancov a samostatne podnikajúcich fyzických osôb.

Kladie si za cieľ uvedomiť si hodnotu života a zdravia, rešpektovať svoju zodpovednosť za ochranu svojho života a zdravia i života a zdravia svojich spolupracovníkov, ktorá je neoddeliteľnou osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca, najmä vedúceho zamestnanca, ktorú nemožno preniesť (delegovať) na nikoho iného. 

Poslaním e-časopisu "Mobbing - bossing" je prinášať články z odbornej a vedeckej činnosti alebo priamo z praxe. Časopis vytvára a bude vytvárať  priestor aj študentom v príslušných odborných témach. Vydavateľ: Inštitút ochrany ústavných práv.

Elektronickému časopisu "Mobbing - bossing" bolo pridelené ISSN 2585 - 724X.

(max. 5MB)

Zvýraznené položky sú povinné.


Kontakt

Inštitút ochrany ústavných práv
Hlavná 50, 831 01 Bratislava
0910 953 587
IČO 50366874
Číslo bankovního účtu: SK8365000000000020560144

Mobbing - bossing