Mobing a jeho legislatívne riešenie v štátoch EÚ.

Šikanovanie na pracovisku sa vyznačuje systematickým psychickým zneužívaním alebo ponižovaním osoby jednotlivcom alebo skupinou, s cieľom poškodiť jej povesť, česť, ľudskú dôstojnosť a bezúhonnosť a nakoniec prinútiť obeť ukončiť prácovný vzťah. Pre toto nepriateľské správanie v rôznych krajinách sa používajú rôzne termíny, vo väčšine európskych krajín sa používa výraz mobbing. V anglicky hovoriacich krajinách, takéto nepriateľské správanie v práci nazýva "bullying". Ďalšie pojmy sú morálne obťažovania, prenasledovanie a psychický teror.

Na európskej úrovni sa vynaložila snaha podporovať akcie na riešenie fenoménu mobbing a začína so Smernicou 89/391 / Directive 89/391 ktorá dáva  zamestnávateľom viac zodpovednosti z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia "v každom aspekte súvisiacom s prácou. Európsky parlament tiež schválil rezolúciu (Resolution A5-0283/2001) vyzývajúcu členské štáty EÚ, zrevidovať a dokončiť ich právne systémy v súvislosti s opatreniami na riešenie šikanovanie a sexuálneho obťažovania a dosiahnuia harmonizovanej definíciu. 


Kontakt

Inštitút ochrany ústavných práv
Hlavná 50, 831 01 Bratislava
0910 953 587
IČO 50366874
Číslo bankovního účtu: SK8365000000000020560144

Mobbing - bossing